1
ایا این سکه اصل است
دوستان و کارشناسان عزیز.آیا این سکه اصل است یا نه.اگر اصل است چقد قیمت دارد.ممنون