تعیین اصالت سکه کریم خان زند
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید سکه کریم خان پیوست درصورت تایید اصالت بفرمایید ایا شهرمحل ضرب (کرمان) تاثیر انچنانی بر ارزش این سکه میگذارد؟
سپاس