1
قیمت و اصالت سکه احمد شاه
سلام این سکه دو هزار دینار بدون تاریخ احمد شاه است
اصالت و قیمت وچند است