1
سکه ی دوران قاجار با تاریخ عجیب
من چند تا سکه دارم که تاریخی که تو سکه درج کردن همگی بعد نابودی سلسله قاجار هستن مثل ۱۳۰۸.طبق تاریخ سلسله قاجار ۱۳۰۴ به پایان رسید.چه دلیلی داره که سکه دوران ناصر الدین شاه رو سال ۱۳۰۸ ضرب کنن؟