ارزش اسکناس 200 ریال جمهوری
سلام
لطفا کیفیت اسکناس 200 ریال جمهوری و حدود قیمت را بگید
ممنون