1
اصالت سکه احمد شاه
سلام این سکه احمد شاه است ایا اصالت دارد