0
سکه ده ریالی پرسی سال ۶۱
درود بر شما
سکه ده ریالی سال ۶۱ جمهوری که روی سکه پهلوی پرس شده باشد دارای ارزش می‌باشد؟
با سپاس
سپاسگزارم قربان .آیا این سکه دارای شرایط مزایده میباشد