0
سکه ساسانی که میگن اصل هستش؟
بمن گفتن این اصل هستش درسته؟؟
درستیش رو چطوری اثبات کنم؟؟