0
سکه ارور 50 ریالی
سلام
آیا این سکه 50 ریالی
ارور دارد؟
احتمالا ارور تشتک داره