0
تشخیص اصل یا تقلبی
باسلام
تشخیص اصل و تقلبی سکه رو میخواستم
نمیدونم چرا روی سکه رو نداشتم،
ممنون