0
سکه طلاقدیمی
این سکه مربوط به چه دورانی هست قدمت آن چقدراست