2
آیا این سکه دستک داشته است؟
سلام این سکه مظفرالدين هست آیا دستک داشته قسمت بالایی مال خود سکه هنگام ضرب است یا دستک است ممنون از شما