0
جعل یا اصل بودن سکه یک دلاری آمریکا
باسلام
آیا این سکه یک دلاری آمریکا مورگان سال 1889 جعلی است؟
باتشکر