1
سکه 50دینار ناصر دین شاه1295
باعرض سلام
ممنون میشم از اساتید محترم رانمای بفرمایند چه کیفیتی برای این سکه باید در نظر گرفت وحدود چه قیمتی هم درنظر باید گرفت شود وایا این سکه ارور تاریخ دارد ممنون از توجه اساتید محترم