1
سکه ۵۰۰ دینار خطی مظفرالدین شاه
سلام
این سکه را میخواستم بخرم و میخواستم بدونم که این سکه واقعا ضرب اول هست و ارزش دارد پول بجای آن بدهم؟
(سکه ۵۰۰ دینار خطی مظفرالدین شاه. در ضمن این سکه بدون تاریخ هست)