دو هزار دینار تصویری احمد شاه قاجار
دوستان لطفا اصالت و کيفيت و قیمت سکه دوهزار دینار احمد شاه قاجار تاریخ ۱۳۳ را اعلام فرمایید