0
سکه جرج پنجم ۱۹۱۵
من یک دستبندی دارم که ازشش عدد سکه جرج پنجم ۱۹۱۵ تشکیل شده است..این دستبند ارثیه خانوادگی می‌باشد آیا ارزش تاریخی و کلوکسیونی دارد