0
ارور واقعی است؟
لطفا بررسی بفرمایید این سکه ارور دارد یا ساختگی هست؟