0
اصالت سکه عثمانی
سلام خدمت اساتید گرامی
ایا این سکه عثمانی اصالت داره؟
برای کدام پادشاه عثمانی هست؟