0
اصالت سکه پنج هزار دینار احمد شاه
سلام
آیا این سکه پنج هزار دینار 1332 احمد شاه اصالت دارد؟
در چه درجه ای از کیفیت قرار داره؟
قیمت چند؟