مدال افغانستان لمری
باعرض سلام خدمت بزرگواران عزیز
این نمیدونم مدال بوده یا یادبود
ومشخصات دقیقی نتوانستم دربیارم
ایا این دستک فابریک روشبوده یاگذاشتن بعداز ضرب وبزرگواری بفرماید که چه قیمتی باید درنظر گرفت اگه عرضش دارد سپاسفروان از توجه اساتید محترم