0
سکه ارور 10 ریال 1360
سلام
آیا این سکه 10 ریال 1360 ارور دارد؟
تاریخش پهن است