0
سکه فلوس صفوی
باسلام
آیا این سکه فلوس صفوی است و آیا ارزش دارد؟