0
تشخیص سکه چکشی
باسلام
این سکه مربوط به کدام دوره است؟
ممنون