0
ارور سکه قاجاری
سلام به استادان بزرگ
ببخشید یک سوالی داشتم
این سکه یکهزار دینار ناصرالدین شاه
یک طرفش بلوط دورش رفته آیا ارور است؟