0
جعل و اصل سكه افشون
باسلام
اصل و فرع سكه امريكايي افشون را میخوستم بدانم
باتشکر