0
سکه ده دیناری۱۲۱۴
باعرض سلام وخسته نباشید
این سکه ایا ارور تاریخ دارد به عبارتی بجای ۱۳۱۴ضرب شده۱۲۱۴ درحر صورت چه کیفیت وقیمتی میشود درنظر گرفت باسپاس فراوان