0
اروریک ریالی13157
باعرض سلام اساتید بزرگوار ایا این ارور تاریخ دارد واگر ارور دارد چه کیفیت میشود گفت وچه قیمتی تقریبی مشود درنظر گرفت بااین کیفت ممنون از راهنمایی بزرگواران باتشکر