0
سکه های چکشی
با سلام
یک گردنی نقره قدیمی دارای سه آویز سکه کوچک است
لطفا قدمت این سکه ها را مشخص کنید
متشکرم