0
کیفیت سکه 5000 دینار 1307 رضاشاه
سلام
این سکه 5000 دینار 1307 رضاشاه در چه درجه از کیفیت قرار می گیرد؟