0
قدمت و اصالت سکه
سلام میخواستم از اصالت یا عدم اصالت اینوجود سکه بدونم
این هم پشت سکه است
آیا اصل است
قدمتش چقدره حدودا
قیمت حدودی اش چقدره؟
-------------

-------------

-------------