0
تشخیص اصالت و دوره سکه
باسلام
سکه در تصویر آیا اصالت دارد؟
مربوط به کدام دوره می باشد؟
باتشکر