0
سکه اردشیر ساسانی
باسلام
تعیین اصالت یا عدم اصالت سکه اردشیر ساسانی؟ لطفا با دلیل