0
سکه فلوس مسی
سلام اساتید محترم این سکه مال کدام دوران میباشد
وقیمت تقریبا این سکه بااین کیفیت چه مقداراست
باتشکر از توجه اساتید محترم وکارشناسان عزیز