3
تعیین اصالت مدال ذوالقرنین ناصری
باسلام
لطفا درباره اصالت یا عدم اصالت مدال مدال ذوالقرنین ناصری پیوست نظرتان را بفرمایید
سپاس