بررسی اصالت سکه فلوس
سلام بزرگواران
لطفا نظرتون رو درمورد تقلبی بودن یا نبودن این سکه ی فلوس بگویید.
و در صورت داشتن اصالت لطفا بگویید مربوط به کدام دوره ی پادشاهی ست؟
ممنون