1
سکه ابوسعید بهادر خان ضرب تبریز ۷۲۰ هـ.ق
سلام دوستان
این سکه ابوسعید بهادر خان ضرب تبریز ۷۲۰ هـ.ق اصل هست یا تقلبی؟