ارزش سکه دسته دار
باسلام
آیا این سکه ارزشی دارد و مال چه دوره ایی است و سال ان و از لحاظ ارزش قیمتی ارزان است یا گران؟