0
اصالت و دوره سکه چکشی
سلام
این سکه روش چه چیزی نوشته و مال چه دوره ای هست ؟ غزنویان؟