0
سلام ایا سکه ۵ریالی مصدق
باعرض سلام ایا سکه ۵ریالی مصدق تاریخ ۱۳۳۵ ضرب شده و اگر ضرب شده حدود قیمت از چقدر هست تقریبی
باسپاس