0
اصالت سکه 5000 دیناری خطی مظفرالدین شاه
سلام
این سکه 5000 دیناری خطی مظفرالدين شاه اصالت دارد؟