0
دوره و اصالت سکه چکشی
سلام
آیا این سکه چکشی است و اصالت دارد؟ و متعلق به کدام دوره است؟