0
ده دیناری 1317 و 25 دیناری 1326
باسلام
اگر لطف بفرمایید قیمت این ده دیناری 1317
و 25 دیناری 1327رو لطف بفرمایید بزرگواران محترم کمال تشکردارم