0
سکه فلوس
سلام
سکه مسی متعلق به چه دوره و کدام پادشاهی است؟
باتشکر