0
جنس و اصالت مداليوم ناصرالدين شاه
با سلام. مداليوم يادبود ٥٠امين سال حكومت ناصرالدين شاه.
تصوير:
السلطان ابن السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان شاهنشاه ذوالقرنین ناصرالدین شاه قاجار
پشت:
تاج
هو الله تعالی شانه بیادگار جشن همایون سال پنجاهم جلوس میمنت مانوس ذات اقدس شهریاری ....
برگ زیتون و بلوط
1313
با توجه به ترك هاي روي مداليوم ،جنسش چيه؟ و اينكه ايا نمونه اصلي است؟