1
اصالت اسکناس 50 ریالی تخت جمشید
سلام
این اسکناس 50 ریالی تخت جمشید اصالت دارد و قیمتش چقدر است ؟
درکتاب نوشته بود یک میلیون و دویست هزار تومان