0
نوع ارور سکه ۱۰۰۰ریال
باسلام
لطفا نوع ارور سکه ۱۰۰۰ریال زیر رو تعیین بفرمایین.
نکته:ضرب سکه اصلا خارج از مرکز نیست
پشت سکه که فرمودید به پرسش اضافه کنیم