0
قیمت گذاری اسکناس
سلام
تعدادی اسکناس جهت تایید اصالت و قیمت گذاری پیوست میشود
باتشکر