سکه اردشیر سوم ساسانی
سلام
ببخشید این سکه اردشیر سوم ساسانی با اصالت؟