0
تعیین اصالت مدال نقره عزت غیرت احمدشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید مدال نقره عزت غیرت احمدشاه پیوست اصل میباشد یا خیر؟
قیمت این مدال تقریبا چقدر است؟
سپاس